Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.Natur Cymru Natur Cymru
Rhifyn 40

Rhifyn 40

Hydref 2011

Rhywbeth ar gyfer yr hirdymor yw gwarchod natur. Dros amser mae agwedd pobl tuag at grwbanod môr cefn-lledr wedi newid, ac mae monitro adar y to dros gyfnod maith wedi dangos dirywiad yn eu poblogaeth. Wrth edrych tua’r dyfodol, mae angen cymryd camau yn awr i gynnal poblogaethau ymlusgiaid a chennau.

Rhifyn 39

Rhifyn 39

Haf 2011

Mae deng mlynedd wedi mynd heibio ers lansio Natur Cymru. Yn y rhifyn arbennig yma i ddathlu pen-blwydd y cylchgrawn byddwn yn cnoi cil dros ambell lwyddiant a methiant ac yn edrych tua’r dyfodol ar y sialensiau sy’n dal i wynebu bywyd gwyllt Cymru.

Rhifyn 38

Rhifyn 38

Gwanwyn 2011

Yn y rhifyn yma, byddwn yn teithio i Sir Benfro - sir sy’n llawn gwrthgyferbyniadau. Dyma ardal gyfoethog yn llawn pobl wedi ymddeol, a’r unig sir yng Nghymru sydd â dau o Aelodau Seneddol Ceidwadol. Ond mae hefyd yn frith o eco-arloeswyr. Mae hi wedi arwain y ffordd yng Nghymru o ran polisïau’n ymwneud â ffyrdd cynaliadwy o fyw mewn cartrefi bach eu heffaith, ac ynddi hi y ceir y nifer fwyaf o fusnesau bwydydd organig, marchnadoedd bwydydd lleol, siopau bwydydd cyflawn, stofiau pelenni pren, ffeiriau gwyrdd ac ymarferwyr cyflenwol. Mi allech chi fynd yno i ryfeddu at yr arfordir a’r bryniau hardd; ond, i’r bobl sy’n byw yno, mae yna fwy o lawer yn perthyn i’r lle. Mae prosiectau ffermio cynaliadwy o fudd i fusnesau lleol a bywyd gwyllt fel ei gilydd, a gwelir bod atgyweirio adeilad yn ofalus wedi diogelu un o safleoedd clwydo math prin o ystlum.

Rhifyn 37

Rhifyn 37

Gaeaf 2010

Mae’r rhifyn yma’n symud rhwng dau fyd - mae amffibiaid yn byw ar dir ac mewn dŵr, mae traethau graean yn cynnig gwasanaeth gwych rhwng y tir a’r môr, ac oddeutu dwy ganrif yn ôl arweiniodd gwaith William Maddocks o adeiladu’r Cob ym Mhorthmadog at newid aber Glaslyn a bywyd gwyllt yr ardal yn sylweddol. A fydd Fframwaith yr Amgylchedd Naturiol gan Lywodraeth y Cynulliad yn ein tywys o fyd gwastraffus a llawn dinistr i fyd lle ceir mwy o fioamrywiaeth, datblygu cynaliadwy a strategaeth ymarferol ar gyfer ymdopi â newid hinsawdd? Allwn ni ond gobeithio. Hefyd, mae’r rhifyn yma’n cynnwys ein Tudalen Lythyrau gyntaf erioed - cofiwch wneud yn fawr o’ch cyfle i ddweud eich dweud ynglŷn â phynciau bywyd gwyllt Cymru.

Rhifyn 36

Rhifyn 36

Hydref 2010

Mae’r rhifyn yma’n cynnwys rhagor o’r darnau a dderbyniwyd yn ein cystadleuaeth ysgrifennu 'Natur yn Ysbrydoli' – maen nhw’n rhy dda i beidio’u cyhoeddi. Yn y Gwanwyn fe gynhalion ni arolwg i’n darllenwyr ac roedd yr ymateb yn galonogol. Fe ofynnodd llawer ohonoch chi am dudalen lythyrau, ond mae angen llythyrau ar gyfer hynny! Oes gennych chi rywbeth i’w ddweud? Ysgrifennwch atom neu anfonwch e-bost gyda’ch syniadau. Fe ddylai dwy o’r erthyglau yn y rhifyn yma, am foch daear a ffensio yn yr ucheldir, gynnig digon o le i drafodaeth.

Dangos eitemau o 11 i 15 (o blith 50)

< Blaenorol 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Nesaf >

Gweld pob rhifyn