Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.Natur Cymru Natur Cymru
Rhifyn 42

Rhifyn 42

Gwanwyn 2012

Rhifyn Bannau Brycheiniog – y diweddaraf am gadwraeth ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r gwanwyn yn gyfnod prysur iawn eleni, gydag ymgynghoriad ‘Cymru Fyw’ ar waith. Cyflwyno’i safbwynt fel ‘lleygwr’ y mae Huw Jenkins ynglŷn â’r syniadau newydd a radical yma o reoli ein hadnoddau naturiol. Byddai’n wych pe bai darllenwyr Natur Cymru yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad er mwyn sicrhau eu bod yn cael dweud eu dweud a lleisio’u barn ynglŷn â’r hyn a fydd yn digwydd nesaf. Darllen erthygl lawn Huw. Ar 5 Mai 2012 bydd Llwybr Arfordir Cymru yn cael ei agor. Wedyn, Cymru fydd yr unig wlad yn y byd â llwybr di-dor o amgylch yr arfordir. Ac os ewch chi ar hyd Llwybr Clawdd Offa hefyd, mi gewch chi lwybr di-dor o 1000 milltir a mwy.

Rhifyn 41

Rhifyn 41

Gaeaf 2011

Mae’r rhifyn morol hwn yn sôn am fôr-wlithod, adar môr, morloi a brwyniaid. Hefyd ceir golwg bersonol ar y modd y caiff Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal ei rheoli a chipolwg ar fyd rhyfedd pydredd y sêr.

Rhifyn 40

Rhifyn 40

Hydref 2011

Rhywbeth ar gyfer yr hirdymor yw gwarchod natur. Dros amser mae agwedd pobl tuag at grwbanod môr cefn-lledr wedi newid, ac mae monitro adar y to dros gyfnod maith wedi dangos dirywiad yn eu poblogaeth. Wrth edrych tua’r dyfodol, mae angen cymryd camau yn awr i gynnal poblogaethau ymlusgiaid a chennau.

Rhifyn 39

Rhifyn 39

Haf 2011

Mae deng mlynedd wedi mynd heibio ers lansio Natur Cymru. Yn y rhifyn arbennig yma i ddathlu pen-blwydd y cylchgrawn byddwn yn cnoi cil dros ambell lwyddiant a methiant ac yn edrych tua’r dyfodol ar y sialensiau sy’n dal i wynebu bywyd gwyllt Cymru.

Rhifyn 38

Rhifyn 38

Gwanwyn 2011

Yn y rhifyn yma, byddwn yn teithio i Sir Benfro - sir sy’n llawn gwrthgyferbyniadau. Dyma ardal gyfoethog yn llawn pobl wedi ymddeol, a’r unig sir yng Nghymru sydd â dau o Aelodau Seneddol Ceidwadol. Ond mae hefyd yn frith o eco-arloeswyr. Mae hi wedi arwain y ffordd yng Nghymru o ran polisïau’n ymwneud â ffyrdd cynaliadwy o fyw mewn cartrefi bach eu heffaith, ac ynddi hi y ceir y nifer fwyaf o fusnesau bwydydd organig, marchnadoedd bwydydd lleol, siopau bwydydd cyflawn, stofiau pelenni pren, ffeiriau gwyrdd ac ymarferwyr cyflenwol. Mi allech chi fynd yno i ryfeddu at yr arfordir a’r bryniau hardd; ond, i’r bobl sy’n byw yno, mae yna fwy o lawer yn perthyn i’r lle. Mae prosiectau ffermio cynaliadwy o fudd i fusnesau lleol a bywyd gwyllt fel ei gilydd, a gwelir bod atgyweirio adeilad yn ofalus wedi diogelu un o safleoedd clwydo math prin o ystlum.

Dangos eitemau o 11 i 15 (o blith 55)

< Blaenorol 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Nesaf >

Gweld pob rhifyn