Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o ddefnyddio ein gwefan. Ni chedwir gwybodaeth bersonol o gwbl. Os gwnewch chi barhau heb newid eich gosodiadau cwcis, byddwn yn tybio eich bod yn fodlon derbyn yr holl gwcis ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth am ein cwcis, darllenwch ein datganiad preifatrwydd.



Natur Cymru
Issue 07

Mae coed yn gwneud aer

Beth sydd wedi digwydd i’r wybodaeth am goed, bywyd gwyllt a’r pethau da y mae natur yn eu rhoi i ni, yr oedd plant yn dysgu unwaith ar lin eu mamau? STEPHEN BRISTOW sy’n myfyrio ar oblygiadau’n bywydau modern, wedi eu datgysylltu o fyd natur a sut, hyd yn oed ar y fferm, mae ychydig sydd gan blant i fwydo’u harchwaeth am wybodaeth ymarferol am ddefnyddiau naturiol a ffyrdd y wlad.

Yn ôl i'r brig

Issue 07

Yn eu helfen – dyfrgwn arfordirol yng ngogledd Cymru

Wedi cyfnod o ddirywiad cyflym, mae’r dyfrgi yn ymladd yn ôl. Mae grŵp o wylwyr dyfrgi ymroddgar wedi bod yn dilyn eu cynnydd, ac yn gweld bod pysgod morol yn rhan o fwydlen y dyfrgwn. Fel y mae CHRIS HALL a KATE WILLIAMSON yn ei adrodd, nid yw’r dyfrgwn yn meindio gwneud ychydig o bysgota môr.

Yn ôl i'r brig

Issue 07

Y cerddinau Cymreig hynod

Mae’r gerddinen wen, y gerddinen a’r gerddinen ddof yn perthyn i’r genws Sorbus, y mae gan Cymru ei hengrifftiau brodorol ei hun ohonynt. PATRICK ROPER sy’n edrych ar arwyddocâd hanesyddol a diwylliannol y coed rhyfeddol yma, sy’n dwyn ffrwythau arbennig ac sy’n ein cysylltu â byd Mynachod a Derwyddon.

Yn ôl i'r brig

Issue 07

Siopa bwyd gyda’r amgylchedd mewn cof

Fel defnyddwyr, megis dechrau yr ydym wrth wneud y cysylltiad rhwng y bwyd a brynwn a’r amgylchedd yr hoffem ei gael. Gall gwell bwyd olygu gwell amgylchedd. Mae un cynllun yn gwneud llawer i ddangos y manteision ymarferol sy’n digwydd pan fo’r amgylchedd yn rhan o’r fargen y mae ffermwyr yn ei chynnig i’r defnyddiwr. Yng Nghymru mae’r manteision yma’n cynnwys gwasanaeth cynghori amaeth ar ei newydd wedd, fel yr adrodda GLENDA THOMAS.

Yn ôl i'r brig

Natur Cymru

Llên y Llysiau: rhedyn

Cipolwg ar ysgrif gan ROLANT WILLIAMS mewn papur bro sydd yma'r tro hwn, a blas o'r adwaith a dderbynnir gan y darllenydd i un neu ddwy o'r erthyglau a dan y teitl hwn.

Yn ôl i'r brig

Natur Cymru

Cadwraeth yr ieir bach yr haf brithion

Yn anffodus mae harddwch yr ieir bach yr haf brithion yn cyd-fynd â’u prinder. Mae’n ras i ddarganfod pa amodau sydd angen arnynt, a rheoli eu safleoedd sy’n weddill i ddarparu’r amodau hyn. Yma mae RUSSELL HOBSON yn adrodd ar waith i ddiogelu’r ddwy rywogaeth sydd fwyaf mewn perygl, ac yn disgrifio’r tair rhywogaeth y gellid drysu rhyngddynt.

Yn ôl i'r brig

Natur Cymru

Prosiect Gofal Gwledig Pontbren

Disgrifia ALWYN HUGHES sut y daeth deg o ffermwyr gogledd Powys at ei gilydd I drafod dyfodol eu ffermydd a'u hamgylchedd yn gyffredinol. A'r canlyniad? Cynllun amaeth-amgylcheddol cydweithredol newydd a chyffrous.

Yn ôl i'r brig

Natur Cymru

Ffermwyr yn uno er mwyn y gymuned a’r amgylchedd

Mae cynllun amaeth-amgylcheddol cartref, llawr gwlad, lle mae ffermwyr wedi dewis gweithio gyda’i gilydd er budd y gymuned leol, yn troi pennau. Ai dyma’r ffordd yn y dyfodol, hola CLIVE FAULKNER?

Yn ôl i'r brig

Natur Cymru

Ei gael yn lleol – mentrau bwyd ym Mhowys

Un ffordd y gall ffermwyr a thyfwyr gystadlu yn y farchnad fwyd fyd-eang, er budd yr economi leol, yr amgylchedd a’r defnyddiwr, yw trwy ddarparu bwyd lleol ffres a blasus. Ydych chi’n ei gael yn lleol? RICHARD PITTS sy’n disgirfio mentrau bwyd lleol ym Mhowys.

Yn ôl i'r brig

Natur Cymru

Bae Ceredigon a’i bwysigrwydd cadwraeth

O ystyried apêl oesol adar y môr, dolffiniaid a morfilod, nid yw’n syndod bod harddwch Bae Cerdigion wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar. Mae ymdrechion llawer o unigolion ymroddedig yn dechrau dateglu graddfa pwysigrwydd y Bae, ond mae llawer ar ôl i’w ddarganfod o hyd, fel y mae MICK GREEN a MARK SIMMONDS yn ei adrodd.

Yn ôl i'r brig